top of page

Zásady ochrany osobných údajov

Zdravé telo

Úvod:

Holistický kouč Yovan potrebuje zhromažďovať a používať určité informácie o jednotlivcoch. To môže zahŕňať kontaktné údaje klienta vrátane telefónnych čísel, adresy bydliska, e-mailovej adresy, zdravotných informácií, mena a kontaktu praktického lekára, liekov atď.

načo sú tieto zásady ochrany osobných údajov:

Tieto zásady ochrany osobných údajov zabezpečujú, že Yovan coaching:

  • je v súlade so zákonom o ochrane údajov a dodržiava osvedčené postupy

  • chráni práva zamestnancov, klientov a partnerov

  • je otvorený o otázkach, ako ukladá a spracúva údaje jednotlivcov

  • sa chráni pred rizikami neoprávneného použitia údajov

Zákon o ochrane údajov

5. mája 2018 nadobudla účinnosť legislatíva všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
GDPR nahrádza Zákon o ochrane údajov z roku 1998. Opisuje, ako organizácie – vrátane Yovan coachingu musia zhromažďovať, nakladať a uchovávať osobné informácie. Tieto pravidlá platia bez ohľadu na to, či sa údaje uchovávajú elektronicky, na papieri alebo v iných materiáloch. V súlade so zákonom sa osobné údaje musia zhromažďovať a používať spravodlivo, bezpečne uchovávať a nesmú sa zverejňovať nezákonne.
Zákon o ochrane osobných údajov sa opiera o osem dôležitých zásad. Tie hovoria, že osobné údaje musia:
• byť spracované spravodlivo a zákonne
• získať len na špecifické zákonné účely
• byť primerané, relevantné a nie nadmerné
• byť presné a aktualizované
• nedržané dlhšie, ako je potrebné
• spracúvané v súlade s právami dotknutých osôb
• byť chránené vhodnými spôsobmi
• neprenášané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), pokiaľ daná krajina alebo územie tiež nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany.

 

Zásady sa vzťahujú na:

Holistického kouča Yovana a administrátorov v rámci poskytovania služieb
Vzťahuje sa na všetky údaje týkajúce sa identifikovateľných jednotlivcov, aj keď tieto informácie technicky nespadajú do pôsobnosti zákona o ochrane údajov z roku 1998, a zahŕňa:
• mená jednotlivých klientov a kontakty
• poštové adresy
• emailové adresy
• telefónne čísla
• zdravotné informácie relevantné pre klientov
• Meno a prax praktického lekára
• Užívanie liekov a drog
• poznámky k prípadom urobené pred a počas terapie/koučovania vrátane dátumov účasti a prijatých platieb.
• Informácie poskytnuté klientom, ktoré sú relevantné pre terapiu/koučovanie

 

Riziká ochrany údajov

Táto politika pomáha chrániť Holistického kouča Yovana pred niektorými veľmi skutočnými rizikami zabezpečenia údajov vrátane:
porušenia dôvernosti: napríklad nevhodne poskytnuté informácie, neposkytnutie možnosti výberu. Všetci jednotlivci by napríklad mali mať možnosť slobodne si vybrať, ako spoločnosť použije údaje, ktoré sa ich týkajú.

Zodpovednosti

Každý, kto pracuje pre Holistickoho kouča Yovana, má určitú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby sa údaje zhromažďovali a aby sa s nimi správne zaobchádzalo. So všetkými osobnými údajmi sa musí nakladať a spracovávať ich v súlade s týmito zásadami a zásadami ochrany údajov.

 

Holistický kouč Yovan spĺňa svoje zákonné povinnosti, ktoré zahŕňajú:


• aktualizovať informácie o rizikách a problémoch zodpovednosti za ochranu údajov
• preskúmanie všetkých postupov ochrany údajov a súvisiacich zásad
• organizovanie školení a poradenstva v oblasti ochrany údajov pre ľudí, na ktoré sa vzťahuje táto politika
• vybavovanie otázok o ochrane údajov od zamestnancov a kohokoľvek iného, na koho sa vzťahuje táto politika
• vybavovanie žiadostí od jednotlivcov na zobrazenie údajov, ktoré o nich Holistický kouč Yovan uchováva (žiadosti o prístup subjektov)
• kontrola a schvaľovanie akejkoľvek spolupráce s tretími stranami, ktoré môžu nakladať s citlivými údajmi

Smernice SPOLUPRACOVNÍKOV A PArtnerov

  • jediní ľudia, ktorí majú prístup k údajom, na ktoré sa vzťahuje táto politika, by mali byť tí, ktorí ich potrebujú pre svoju prácu

  • údaje sa nesmú zdieľať neformálne

  • Holistický kouč Yovan bude uchovávať všetky údaje v bezpečí

  • údaje uložené v počítači budú chránené heslom

  • osobné údaje nebudú poskytnuté neoprávneným osobám v rámci spoločnosti ani navonok.

  • Údaje by sa mali pravidelne kontrolovať a aktualizovať, ak sa zistí, že sú neaktuálne. Ak už nie sú potrebné, mali by byť vymazané a zlikvidované

Úložisko dát

Tieto pravidlá popisujú, ako a kde by sa mali údaje bezpečne uchovávať
• Keď sú údaje uložené na papieri, mali by byť uchovávané na bezpečnom mieste, kde ich nemôžu vidieť neoprávnené osoby. Všetky údaje budú uložené elektronicky
• Tieto pokyny sa vzťahujú aj na údaje, ktoré sú zvyčajne uložené elektronicky, ale boli z nejakého dôvodu vytlačené
• ak sa to nevyžaduje, papier so spismi by sa mal uchovávať v uzamknutej zásuvke kartotéky
• osobné doklady sa nesmú nechávať tam, kde by ich mohli vidieť neoprávnené osoby, napríklad na tlačiarni
• výtlačky údajov by sa mali skartovať a bezpečne zlikvidovať, keď už nie sú potrebné
Keď sa údaje uchovávajú elektronicky, musia byť chránené pred neoprávneným prístupom, náhodným vymazaním a pokusmi o zlomyseľné hackovanie
• údaje by mali byť chránené silnými heslami, ktoré sa pravidelne menia a nikdy ich zamestnanci nezdieľajú
• ak sú dáta uložené na vymeniteľných médiách, ako sú CD alebo DVD, mali by byť bezpečne uzamknuté, keď sa nepoužívajú
• údaje by sa mali ukladať len na určené disky a počítače a mali by sa nahrávať iba do schválených služieb cloud computingu
• disky obsahujúce osobné údaje by mali byť umiestnené na zabezpečenom mieste
• dáta by sa mali často zálohovať. Tieto zálohy by sa mali otestovať
• údaje by sa nikdy nemali ukladať priamo do prenosných počítačov alebo iných mobilných zariadení, ako sú tablety alebo smartfóny
• všetky servery a počítače obsahujúce dáta by mali byť chránené schváleným bezpečnostným softvérom a firewallom

Použitie údajov

• osobné údaje sú pre Holistického kouča Yovana cenné, pokiaľ to je nevyhnutné na poskytovanie služby. Avšak práve pri prístupe k osobným údajom a ich používaní môže hroziť najväčšie riziko straty, korupcie alebo krádeže.
• Pri práci s osobnými údajmi je dôležité zabezpečiť, aby boli obrazovky počítačov vždy uzamknuté, keď sú nechané bez dozoru.
• Osobné údaje by sa nemali zdieľať neformálne. Najmä by sa nemali posielať e-mailom, pretože táto forma komunikácie nie je bezpečná
• osobné údaje by sa nikdy nemali prenášať mimo služby

Žiadosti o prístup subjektu


Všetci jednotlivci, ktorí sú predmetom osobných údajov uchovávaných Holistickým koučom Yovanom, majú nárok
• pýtať sa, aké informácie o nich spoločnosť má a prečo
• pýtať sa, ako k nim získať prístup
• byť informovaný o tom, ako ich aktualizovať
• byť informovaný o tom, ako spoločnosť plní svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov
ak jednotlivec kontaktuje spoločnosť so žiadosťou o tieto informácie, nazýva sa to žiadosť o prístup subjektu. Žiadosti o prístup subjektov od jednotlivcov by sa mali podávať e-mailom a adresované správcovi údajov na e-mailovú adresu uvednom v kontaktoch spoločnosti. Správca údajov môže poskytnúť štandardný formulár žiadosti, hoci jednotlivci ho nemusia použiť. Správca údajov sa bude snažiť poskytnúť príslušné údaje do 14 dní.

Zverejnenie údajov z iných dôvodov

Za určitých okolností zákon o ochrane údajov umožňuje poskytnúť osobné údaje orgánom činným v trestnom konaní bez súhlasu dotknutej osoby. Za týchto okolností Holistický kouč Yovan zverejní požadované údaje. Holistický kouč Yovan sa však ubezpečí, či je žiadosť legitímna a v prípade potreby požiada o pomoc príslušný profesionálny orgán.

Poskytovanie informácií

Cieľom Holistického kouča Yovana je zabezpečiť, aby si jednotlivci boli vedomí toho, že ich údaje sa spracúvajú, a že rozumejú tomu:
• ako sa údaje používajú
• ako uplatniť svoje práva

Yovan

bottom of page