top of page

Vitalfeld tela – jedinečný ako odtlačok prsta

 

Podľa súčasných výskumov má telo biofyzikálne merateľné pole, ktoré interaguje (okrem iného) s rôznymi vplyvmi prostredia, ktoré môžu mať negatívne aj pozitívne účinky.

Vitalfeld zahŕňa všetky (elektromagnetické) energie, ktoré sú telu prirodzene vlastné.

Aby sme boli presnejší: Všetky elektrické, magnetické a elektromagnetické polia, ktoré obklopujú a prenikajú do organizmu, sa súhrnne nazývajú Vitalfeld. Je v neustálej interakcii so všetkými fyziologickými procesmi tela a jeho prostredia. Všetko v tele je prepojené cez Vitalfeld.

To znamená, že je nielen neustále v pohybe, ale aj veľmi individuálne.

Vitalfeld je univerzitnou medicínou uznávaný alebo skúmaný len čiastočne. Podľa nášho názoru má rozhodujúci význam pre riadenie všetkých životných procesov, má vplyv na všetky funkcie a pochody organizmu, a preto môže poskytnúť nielen cenné informácie, ale môže byť aj pozitívne ovplyvňovaný.

Naše metódy sú nové. Všetky informácie o účinnosti Vitalfeld Technologie sú založené na našich vlastných pozorovaniach, výskumoch a štúdiách počas mnohých rokov, ako aj na praktických skúsenostiach a správach používateľov. Keďže univerzitná medicína si informačnú a energetickú medicínu dodnes nerobila predmetom svojho základného výskumu, nepozná naše metódy, hoci sú pravdepodobne medicínou budúcnosti.

Medzi tisíckami lekárov, terapeutov a iných licencovaných používateľov je akceptovaná ako osvedčená metóda a používala sa miliónkrát.

BUNKA

PRÍRODNÝ TRANSPONDÉR

Bunka tvorí najmenšiu kompaktnú jednotku vo vnútri organizmu, pričom každá jedna bunka zvláda všetky metabolické procesy, ako je dýchanie, rozmnožovanie, prísun a likvidácia živín, rovnako dokonale ako samotné telo. Choroby sa prejavujú až na úrovni buniek, ktoré môžu trpieť nedostatkom živín, degeneratívnymi procesmi alebo oxidačným stresom.

Deklarovaným cieľom technológie Vitalfeld je merať, zaznamenávať a pozitívne ovplyvňovať aktuálne nedostatky a energetické blokády v tele až na úroveň bunky.

Liečba a komunikácia s bunkou prebieha prostredníctvom ultraslabých elektrických a elektromagnetických impulzov.

Zdravá bunka tvorí základ zdravého organizmu!

Biofyzika verzus biochémia

 

 

Biochémia je veda o chemických procesoch v živých organizmoch. Chemické reakcie spojené s biologickým javom sa skúmajú až po úroveň jednotlivých atómov v molekulách. Pochopením javov na tejto najmenšej možnej úrovni sa očakáva úplné pochopenie procesov života na vyššej úrovni, napr. buniek, orgánov alebo dokonca celých organizmov. Biochémia si viac-menej vydobyla monopolné postavenie v biologickom a medicínskom výskume prostredníctvom farmácie, ktorá sa z nej vyvinula. V širokej verejnosti prevláda predstava, že biochémia je vedecký základný výskum na pochopenie života a že farmácia prenáša takto získané výsledky do lekárskej praxe.

V bunkách živých organizmov totiž prebieha široká škála chemických – teda biochemických – reakcií, napr. celé trávenie. Na začiatku bola bunka v podstate považovaná za vak naplnený vodou, v ktorom rozpustené látky vykonávali požadované reakcie. Reagujúci partneri by sa potom stretli v dôsledku ľubovoľného tepelného pohybu súvisiaceho s teplotou. Proces tohto druhu pohybu je známy aj ako difúzia; stretnutie správnych reakčných partnerov je tu náhodné.

Výskum v posledných desaťročiach čoraz viac ukazuje, že tento obraz je vo všeobecnosti nesprávny. V mnohých prípadoch sú akcie v bunke oveľa viac zamerané na cieľ, ako by sa dalo očakávať od samotnej difúzie. Príkladom je odovzdávanie elektrónov prostredníctvom komplexov dýchacieho reťazca v mitochondriách alebo funkcia takzvaných motorických proteínov, ktoré presne opakujú špecifické pohybové vzorce vo vysokej hodinovej frekvencii a pripomínajú tak skôr technické motory ako chemické molekuly. Samozrejme stále prebieha aj difúzia. Vzhľadom na fyzikálno-chemické princípy sa mu nedá vyhnúť a má tiež svoju funkciu, nie je však primárne rozhodujúca pre prežitie bunky.

Je čoraz jasnejšie, že v bunkách prebieha oveľa viac koordinácie a spolupráce, ako by sa dalo vysvetliť iba difúziou. Už pred desiatkami rokov renomovaný prof. Lehninger napísal vo svojej učebnici biochémie nasledovné:

Stále sme ďaleko od toho, aby sme vysvetlili, prečo je chymotrypsín katalyzátorom, ktorý je viac ako 1 000 000 000-krát účinnejší, ako by sa kedy dalo dokázať na organickom modeli.

A asi pred desiatimi rokmi Amsterdamská univerzita zverejnila na svojej webovej stránke nasledovné:

Aj keď už vieme veľa o génoch a proteínoch, nasledujúca otázka je stále úplne otvorená: Ako gény, proteíny a iné molekuly spolupracujú, aby bunka fungovala? Odpoveď nemožno nájsť v znalosti jednotlivých komponentov. Naopak, bunkové know-how vyplýva len zo spolupráce mnohých komponentov.

Teraz, ktorý mechanizmus by umožnil takúto spoluprácu? Zdá sa, že najlepším kandidátom je elektromagnetické pole. Po prvé, z nášho súčasného technologického vývoja vieme, že obrovské objemy dát možno rýchlo prenášať nekonečne malými elektromagnetickými signálmi (káble z optických vlákien, WLAN, Bluetooth atď.). Možno príroda využíva tento potenciál elektromagnetických vĺn v našich bunkách ešte efektívnejším spôsobom. Po druhé, vieme, že elektromagnetické vlny v biológii nie sú žiadnou fantáziou; naopak, známe mozgové vlny sú elektromagnetické vlny. Napriek tomu, že sme sa ich naučili interpretovať, stále presne nevieme, ako vznikajú a akú majú funkciu. Aspoň je však jasné, že väčšie bunkové oblasti v mozgu spolupracujú a koordinujú sa pomocou elektromagnetických mozgových vĺn.

Tieto skutočnosti a vývoj viedli k čoraz väčšej zmene orientácie bunkového výskumu z biochémie na biofyziku. Globálne sa veľa výskumných tímov zaoberá napr. interakciou medzi elektromagnetickými poľami a bunkami alebo celými organizmami. V USA v roku 2010 začala iniciatíva na dôkladnejšie preskúmanie fyzikálnych aspektov vo výskume rakoviny Národným onkologickým inštitútom. Na tento účel sú v súčasnosti dotované výskumné tímy poverené zaoberať sa práve týmito aspektmi v dvanástich centrách (tzv. Physical Sciences-Oncology centrá).

V dôsledku tohto vývoja je len logické, že sa objavujú nové koncepty ako Vitalfeld Technologie a ich liečebné formy, ktoré smerujú k biofyzikálnemu prístupu. Z vedeckého hľadiska majú takéto koncepcie prinajmenšom ekvivalentné opodstatnenie v porovnaní s konvenčnými biochemickými koncepciami.

bottom of page